درب برقی

درب برقی از جمله درب هایی است که انواع مختلفی دارد.

اگر بخواهیم اشاراتی کنیم می توانیم به درب های برقی زیر را نام ببریم :

 • درب برقی اسلایدینگ
 • درب برقی تاشو
 • درب برقی کشویی
 • درب برقی اتوبوسی
 • درب برقی فولدینگ
 • درب برقی پارکینگ
 • درب برقی هرماتیک
 • درب برقی بیمارستانی
 • درب برقی مثلثی
 • درب برقی تلسکوپی
 • درب برقی کرو
 • درب برقی نیم کرو
 • درب برقی گردان
 • درب برقی ریولوینگ
Go to Top